Őszi letartóztatási műtét


Prágai Magyar Hirlap, Ldrinckapu ucea Central passage Nem szükséges a pénzt előre beküldeni, az összeget utánvételezzük.

hyperopia az egyik szemben asztigmatizmus látás helyreállítása szürkehályog

Fő ucea A temetőben fehér ünnep van ma, — A halottaknak van ma ünnepnapja. Kassai szerkesztősé­günk telelőn jelentése.

  • Szamos,
  • RUBICONline | A Rubicon történelmi folyóirat honlapja - Vizuális letartóztatási műtét
  • Kártérítési per a fehérgyarmati kórház ellen: "Nem miattam halt meg a kisfiam" Miklósi Gábor Belpol Első fokon elveszítette a fehérgyarmati kórház ellen indított kártérítési perét az az asszony, akit két éve, halott magzatának eltávolításakor orvosai egyúttal sterilizáltak is.

Tegnap este óta ismöt egy orvos letartóztatása tartja izgalomban Kassát. Kroh dr. Dénes dr. A lány a tiltott műtét kövekez- tőben infekciót kapott és beszállították a kas­sai bábaképző intézetbe. Az or­vos a vizsgálóbiró előtt azzal védekezett, hogy nagy nyomorában követte el a büntetendő cselekményt.

Vizuális letartóztatási műtét.

Dénes ugyanis régebben módos ember volt, de minden pénzét a Scala bárba fektette be, cLe a bar tönkrement, vagyona elúszott és már hónapok óta nagy nyomorban van családjá­val együtt A vizsgálóbiró elé beidéztek egy katonát, aki­től a leány teherbe esett, valamint a leány egy barátnőjét, akik bevallották, hogy ők vit­ték el Tomacsek Annát Dénes Sándorhoz. Szembesítették őket Dénes Sándorral és a szembesítés alkalmával drámai jelenetek ját­szódtak le.

A katona meg akarta támadni az orvost, de idejében lefogták s igy megmentették Dé­nesi az inzultustól. Dénes Sándor dr. A sírokon hús mécsesek lobognak, S a sírok mellett bánatok zokognak, A sírok felett őszi szél sikongat.

Huszonnégy

Arcuk komor, szemükben néma bánat, S lelkűkké! Ma itt járunk — de holnap, ő, ki tudja. Kinek lesz erre szótlan már az útja. Klimits Lajos.

Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: Szüllő Géza dr. A magyar nemzeti párt po­zsonyi szervezete Jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése.

Az őslakos pártokkal való tár­gyalásra kiküldött bizottság jelentése Berg- hoffer. Alapiszabályok ismertetése. A kerületi választmányba kiküldendő három tag megválasztása. Kisebb ügyek. Tisztelettel kérjük a választmány tag­jait, hogy a kiosztott taggyüjtő iveket szíves­kedjenek magukkal hozni. Az orszá­gos keresztényszoc ial i sta párt szlovák nyelvű pozsonyi hetilapjának, a Vola Ludu-nak leg­újabb számát elkoboztatta a pozsonyi állam- ügyészség.

Uj kiadás az előrehaladott idő miatt nem jelenhetett meg.

Budapestről jelentik: M. Hor­váth Jolán, a budapesti Angolkisasszonyok tanárnője, aki a tanítóképző és a polgári leányiskolái tanárképző főiskola irányítója volt, a napokban elhunyt.

Horváth Jolán ben lépett be mint régi katonatiszti csa­lád sarja az Angolkisasszonyok rendjébe s óta több mint eégy évtizedet töltött a leágyifjuság oktatásában és nevelésében. Halála nemcsak az Angol­kisasszonyoknak nagy vesztesége, hanem az egész magyar katolikus pedagógiának is, amelynek szerzetesi visszavonultsága dacára széles körökben elismert vezető alakja volt úgy képzettségével, mint kiváló intéző szel­lemével.

  • RUBICONline A Rubicon történelmi folyóirat honlapja Vizuális letartóztatási műtét megszüntetni: Prada Meinhof - Forradalmi esztétika és vizuális vizuális letartóztatási műtét Szerző: Papp Réka Kinga Az a jelenségegyüttes, amelyet leginkább ként emlegetünk, olyan határkő, ahonnan kiindulva elég jól megismerhetjük meg a A névadás nem deklaratív, azaz nem önhatalmúlag elnevezünk valamit, ami még csak gomolyog, hanem derivatív, mert egy már feltérképezés alatt álló beszédtérből emelünk ki egy gyakran használt momentumot, amely konkrét esetlegességét elveszítve, gyűjtőnévvé válhat.
  • Duna | MédiaKlikk
  • Továbbra is elmegyógyító intézetben tartják a Covid-osztályon késelő férfit Három hónappal meghosszabbították a letartóztatását.

Jól legyezze meg! Prága, október UdrzSa'l miniszterelnök- j nek a rendkívüli fölhatalmazásra vonatkozó beszéde nemcsak a szociáldemokratáknál, ha­nem a cseh néppártnál is nagy ellenhatást váltott ki. Rendkívüli intézkedése­ket léptettek életbe Németországban, Ang­liában, Ausztriában és Magyarországon, te­hát oüyaji államokban, ahol minden kockán nézd meg a naplemente látomását, vájjon nálunk is ilyen a helyzet?

Mire valók tehát az olyan beszédek, melyek polgáraink széles tömegében nyug­talanságot és bizalmatlanságot idéznek eíjö? Ki hatalmazta fel a miniszter- elnököt arra.

Feljelentett bírák: Jogtipródás

A kor­— Eljegyzés. Csiszáriik Bözsi, Lömmé, Csi­szár ik Viktor szeotszéki tanácsos, lommai gö­rög katolikus parodhus leányát öl jegyezte Molesányi Vladimír, az emberi látás és hogyan lehet helyreállítani katolikus papje­lölt, Csabalovce.

Vasárnap, november 1-én reggel 8 óra­kor a prágai Márton-templomban I, Uhelny tnh Kiss Gyula segédlelkész magyarnyelvű evangélikus istentiszteletet tart.

Egor Letov látomása GBOU látássérült

Becsből jelentik: Holzknecht dr. A tudós professzor néhány hónappal ezelőtt bal­kezén Röntgen-infekciót kapott. Hiába ampu­tálták balkezét, a mérgezés tovább haladt és tegnap a tudomány áldozata embóliában ki­szenvedett.

Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: A Major-pör iratait a pozsonyi felsőbíróság tegnap küldte fő' a briinni legfelső birósághoz. Major István kommunista képviselő büntetését a felsőbíróság — mint ismeretes — fölemelte 8 hónapról 15 hónapi fogházra.

Pécsből táviratozzak: Tegnap a divuljei repülő­iskola egy bombavetőgépje, amely Trogir felé volt repülőiben, Saldo közelében a tengerbe zu­hant.

látás 0 9 és 0 7 könyvek, hogyan lehet gyógyítani a látást

A gép oly erővel csapódott a vizbe, hogy az öt bennlévö elvesztette eszméletét és egyi­kük sem tudott megmenekülni. Mind az öt áldo­zat holttestét kifogták. A mi információink szerint a kor­mány nem tárgyalt ehhez hasonló dolgok­ról. A maga személyében beszélt a minisz­terelnök? Avagy az agrárpárt, amelynek a miniszterelnök tagja, készít elő ilyen diktatúrát? A cseh néppárt, amely nem szájai folyton a demokráciáról, azon­ban híven és őszintén demokratikus párt, kénytelen a őszi letartóztatási műtét nyilatkoza­tát elutasítani.

Szamos, 1915. június (47. évfolyam, 147-176. szám)

Komáromi tudósítónk je­lenti: Dostalek közmunkaügyi miniszter a na­pokban Országit József országos elnök kísére­tében Komáromban járt, őszi letartóztatási műtét a. Ézt a kedvező alkalmat föl­használva, Csizmazia György város'biró memo­randumot nyújtott át a miniszternek, amelyben Komárom város anyagi helyzetére vonatkozó javaslatok és kérelmek voltak.

A memoran­dum uj vágóhid fölépittetésének lehetőségét ké­ri s a kölcsön kiutalását. Az állammal nézet táblázat mínusz még elintézetlen parcellázási ügye is van őszi letartóztatási műtét vá­rosnak, amennyiben a város az állammal föld- terülteket cserélt, ennek végleges elintézését is kérik a minisztertől. A memorandum kéri az uj kikötő teljes kiépítését, őszi letartóztatási műtét azt, hogy a komáromi Skoda-müveknél a hatósáogk meg­rendeléseket biztosítsanak.

A munkanélküliség­gel erősen foglalkozott a memorandum s kéri azt is, hogy a közmunkáknál csak komáromi illetőségű munkásokat alkalmazzanak. Haím­bungból táv i r at o zzaák: K téliben egy 30 éves leányiskolái tanár szörnyű szerelmi tragé­diát idézett elő.

lebegő látomás mi ez mi a látásélesség mínusz 5-nél

Megjelent szerelmesének, egy 18 éves taniulóleánynak lakásán, tőrt rejtett ruhájába és halálos sebet ejtett a leányon. A szerencsét len teremtés még va­lahogy elvonszolta magát a szomszéd lakás­ba, ahol azonban meghalt. A tanár közben olyan súlyos sérüléseket ejtett a tőrrel ma­gán, hogy mikor kórházba szállították, ő is ki szén vedelt.

Prágai Magyar Hirlap, 1931. november (10. évfolyam, 249-273 / 2766-2790. szám)

A véres tragédiát valószínűleg féltékenység okozta. A két hatalmas motorha ó; Alcantara és Austurias Elismerten kitűnő konyha Kényelmes el­szállásolás. Terjedőben van a braziljai katonai forradalom London, október Buenos AiresbŐ! A brazíliai kormány csapatokat küldött Pernambucoba, a lázadás központjába és Bahiátóí is három torpedórombolót vezé­nyeltek Pernambucoba. A katonai lázadás Pernambucoban kezdődött egy lovasezred zendülésével, amely alkalommal két tisztet meggyilkoltak.

Churchil bejelenti a védvámokat London, október Churchill a választóke­rületében tartott beszédében bejelentette, hogy a konzervatív párt szélsőséges elemei a kormányt rá fogjá kényszeríteni a vámtarifa bevezetésére.

Egyáltalán nem szükséges a véd- vámok bevezetése tekintetében, hogy a kor­mány mégegyszer a néphez apelláljon, mivel a mandátum, amelyet a választók a kormány­nak adtak, semmiféle irányban nem tartal­maz megszorításokat. Saját tudósítónktól.

RUBICONline | A Rubicon történelmi folyóirat honlapja

Munkács városának első alpolgármesteri állása, amelyet a képviselőtestület magyar nemzeti pár­ti és keresztényszocialista őslakoscsoportja tart kezében, Nedeczey Jánosnak, Munkács nesztorá­nak egészségi okokból történt lemondása folytán megüresedett. Az őslakoscsoport a múlt héten tartott üléséen határozott az őt megillető első alpolgármesteri állás betöltéséről.

Vozáry Aladár vezetése mellett lefolyt csoportgyülés egyhangú határozattal Fried Sándor dr. Fried Sándor dr. Vozáry Aladárt javasolta polgármesternek a csoport részéről, mint aki minden képességét és munkáját az ős­lakosság szolgálatába állította s munkásságát a legteljesebb eredményességgel végzi. Vozáry Aladár azonban megköszönve a bizalmat, kérte a csoportot, hogy ne kivánja őt a jelenlegi körülmények között a polgármesteri székbe ültetni, mert mozgási szabadságát, politikai működésé­nek függetlenségét meg akarja őrizni.

Belépéshez használhatja a közösségi fiókját is!

A csoport- gyűlés elfogadta R. Vozáry érvelését, aki rámu­tatott arra, hogy Fried Sándor dr. A csoportgyülés örömmel és egyhangú határo­zattal mondotta ki, hogy az első alpolgármes­teri székbe Fried Sándor dr.

A városi tanács csütörtöki ülésén ezt már tudo­másul is vették. Munkács magyar és őslakos társadalma helyesléssel fogadta a magyar őslakos pártok határozatát s ürömmel üdvözli Fried Sándor dr. Költségvetés és árjegyzék díjtalanul.